Nahienaena Elem School

816 Niheu Street
Lahaina, HI 96761

808.662.4020
https://sites.google.com/a/lahaina.k12.hi.us/princess-nahienaena-elementary/